Shrimad Bhagavad Gita: Karma Yogam: Chapter 3

Shrimad Bhagavad Gita: Karma Yogam: Chapter 3


Chapter 4

All Chapters

 1. Chapter 1: Arjun Viṣhād Yogam
 2. Chapter 2: Sānkhya Yogam
 3. Chapter 3: Karm Yogam
 4. Chapter 4: Jñāna Karm Sanyās Yogam
 5. Chapter 5: Karm Sanyās Yogam
 6. Chapter 6: Dhyān Yogam
 7. Chapter 7: Jñāna Vijñāna Yogam
 8. Chapter 8: Akṣhar Brahma Yogam
 9. Chapter 9: Rāja Vidyā Yogam
 10. Chapter 10: Vibhūti Yogam
 11. Chapter 11: Viśhwarūp Darśhan Yogam
 12. Chapter 12: Bhakti Yogam
 13. Chapter 13: Kshetra Kṣhetrajña Vibhāg Yogam
 14. Chapter 14: Guna Traya Vibhāg Yogam
 15. Chapter 15: Puruṣhottam Yogam
 16. Chapter 16: Daivāsura Sampad Vibhāg Yogam
 17. Chapter 17: Śhraddhā Traya Vibhāg Yogam
 18. Chapter 18: Mokṣha Sanyās Yogam